Για το έργο

«Ένα σύγχρονο φαινόμενο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια είναι η διαταραχή εξάρτησης από το διαδίκτυο (IAD). Ο εθισμός στο Διαδίκτυο περιγράφεται ως μια διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων, η οποία δεν συνεπάγεται τη χρήση ενός μέσου ταλαιπωρίας και είναι πολύ παρόμοια με παθολογικό παιχνίδι. αναπτύσσουν μια συναισθηματική σύνδεση με τους φίλους και τις δραστηριότητες που δημιουργούν στις οθόνες των υπολογιστών τους. Οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να απολαμβάνουν πτυχές του Διαδικτύου που τους επιτρέπουν να συναντούν, να κοινωνικοποιούν και να ανταλλάσσουν ιδέες μέσω της χρήσης chat rooms, δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης ή » εικονικές κοινότητες ». Παρόμοια με άλλους εθισμούς, όσοι πάσχουν από εθισμό στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τον εικονικό κόσμο της φαντασίας για να συνδεθούν με τους πραγματικούς ανθρώπους μέσω του Διαδικτύου, ως υποκατάστατο της ανθρώπινης πραγματικής ζωής που δεν μπορούν κανονικά να επιτύχουν.
Ο εθισμός στο Internet έχει γίνει από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε η κοινότητα μας να αντιμετωπίσει την πηγή του προβλήματος και τις επιπτώσεις του. Υπάρχει μια ενδεχόμενη ανάγκη διερεύνησης του φαινομένου και των επιπτώσεών του σε όλες τις χώρες των εταίρων.
Το έργο Log On Back to Life θα καλύψει μια σειρά κενών σχετικά με το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο και θα εντοπίσει άλλους που θα προκύψουν από την κοινωνική έρευνα του έργου και θα αποτελέσουν την καταγραφή του φαινομένου. Το έργο θα συμβάλει στην επιστημονική προσέγγιση της διάγνωσης των παραγόντων που οδηγούν στον εθισμό και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη πολιτικών που θα οδηγήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλες τις πτυχές του, όπως προέκυψαν από την επιστημονική έρευνα μακριά.
Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες οργανισμοί, ειδικά όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση, θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν σε βάθος το φαινόμενο του εθισμού των μαθητών στη χρήση του Διαδικτύου και τον αντίκτυπό του. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα έχουν την αλλαγή μέσω των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου για να τονίσουν τις πρωτοβουλίες, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν τόσο σε έγκαιρη όσο και έγκυρη αποκάλυψη του προβλήματος και στην πρόταση εφαρμογής όλων αυτών των πολιτικών και επιστημονικών μεθόδων που θα οδηγήσουν αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέχρι το τέλος του έργου, ο συμμετέχων οργανισμός θα μπορεί να προσφέρει ειδικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές συνεδρίες τόσο στους καθηγητές όσο και στο προσωπικό τους και στους μαθητές τους σχετικά με την Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (IAD) όσον αφορά τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Αυτό θα γίνει με τη χρήση του ειδικού υλικού και της ανάλυσης που θα προκύψει ως αποτέλεσμα του έργου και με τη χρήση της ειδικής eplatform του έργου που αναπτύχθηκε για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να δοθεί στα εξής:

την κοινωνική έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου μας με ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια από εξειδικευμένους επιστήμονες. Το ερωτηματολόγιο θα βασίζεται σε ήδη αναπτυγμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα σχετικά ερωτηματολόγια (όπως το Test Internet Addiction Test (IAT), το οποίο είναι ένα από τα πλέον χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά μέσα για τον εθισμό στο Διαδίκτυο), αλλά θα είναι μια εξατομικευμένη έκδοση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του προτεινόμενου έργου μας
το εγχειρίδιο αναφοράς για την αξιολόγηση, την πρόληψη και τη θεραπεία του εθισμού στο Διαδίκτυο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου μας. Το Εγχειρίδιο δεν θα είναι ένα απλό αρχείο (π.χ. pdf) αλλά και ένα ebook το οποίο θα είναι διαθέσιμο για όλα τα είδη κινητών συσκευών (π.χ. φορητοί υπολογιστές, tablet, smartphones κ.λπ.). Θα πρέπει να αναφερθούν ειδικά οι νέες προσεγγίσεις πρόληψης και θεραπείας που θα προταθούν στο πλαίσιο του έργου σας και θα συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο
τη νέα μεθοδολογία συνεργασίας για την αξιολόγηση και πρόληψη του εθισμού στο Διαδίκτυο των μαθητών του Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα αναπτυχθούν. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα επικεντρωθεί σε μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις, καθώς αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να εφαρμοστούν με ευκολία στο σχολικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία θα βασιστεί στην έννοια της συνεργατικής μάθησης στην οποία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συγκροτούν ομάδες συζήτησης για να διερευνήσουν μια σημαντική ερώτηση ή να δημιουργήσουν ένα σημαντικό έργο.
Ελπίζουμε ότι το προτεινόμενο έργο θα είναι το σημείο εκκίνησης και η ευκαιρία για ακαδημαϊκή ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων και των συνδεδεμένων εταίρων, οι οποίες θα αναδείξουν τα οφέλη του Διαδικτύου καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν από την ανώμαλη χρήση του διαδικτύου. Μέσα από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου αναμένουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη δυνατή γνώση των επιπτώσεων της χρήσης νέων τεχνολογιών, για τη θωράκιση και την ενδυνάμωση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η φιλοδοξία μας είναι να επηρεάσουμε, με τα αποτελέσματα της έρευνας και των δραστηριοτήτων μας, τους θεσμικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να ξεκινήσουμε έτσι έναν διάλογο και μια διεξοδική διερεύνηση του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας ».